Funding

Barības vielas

Tehnoloģija ūdens attīrīšanai no barības vielām

Slāpeklis un fosfors ir svarīgas barības vielas, kas veicina augu, aļģu un atsevišķu baktēriju, piemēram, cianobaktēriju jeb zilaļģu, augšanu. No vienas puses, dabā atrodamā slāpekļa un fosfora daudzums stabili sarūk. Bet no otras puses, šie elementi veicina virszemes ūdeņu eitrofikāciju. Barības vielu galvenie avoti ir notekūdeņi, nokrišņu ūdeņi, lielas lopkopības fermas, aramzeme, atkritumu poligoni, piesārņotās vietas un zivsaimniecība. Lielākā daļa fosfora nāk no vietējām notekūdens attīrīšanas stacijām. Tāpēc arī katra notekūdens attīrīšanas posma galvenajam uzdevumam jābūt samazināt ūdenī esošo barības vielu daudzumu un iespēju robežās pārstrādāt šīs vielas.


Tehnoloģijas, kas paredzētas lauksaimniecības zemju radītā piesārņojuma samazināšanai


Ūdens attīrīšana no barības vielām notekūdens attīrīšanas iekārtās


Mehāniskā attīrīšana
1. Filtrēšana / režģu-sietu sistēma
2. Smilšķērājs
3. Primārie nostādinātāji

Bioloģiskā attīrīšana
4. Bioloģiska pārstrāde
5. Sekundārie nostādinātāji

Papildu apstrāde
6. Filtrācija

A. Koagulants / pH korekcija

Cikliskas darbības iekārtās parasti tiek izmantota relatīvi jauna notekūdeņu bioloģiskas attīrīšanas tehnoloģija, ko dēvē par aerobajām granulētajām dūņām. Salīdzinājumā ar aktīvajām dūņām, aerobajām granulētajām dūņām piemīt vairākas priekšrocības, piemēram, izcilas spējas veidot nosēdumus, īsāks stabilizācijas laiks cieto daļiņu atdalīšanai no šķidruma, granulām ir spēcīgāka mikrobiālā struktūra, labas spējas saglabāt biomasu, spējas vienlaikus attīrīt ūdeni no fosfātiem un slāpekļa, augsta noturība pret toksiskumu. Pateicoties šīm īpašībām, aerobo granulēto dūņu tehnoloģijai ir lielas iespējas kļūt par vienu no nākotnē izmantotajām notekūdens bioloģiskas attīrīšanas metodēm.


Pārbaudīto barības vielu atdalīšanas tehnoloģiju pielietojums

WaterChain projekta laikā lauka apstākļos Somijā un Latvijā tika testētas sešas barības vielu koncentrāciju samazinošas iekārtas. Papildus tam, laboratorijas apstākļos Igaunijā tika veikti barības vielu filtra hidraulisko īpašību testi. Visas minētās darbības veiktas laikā no 10/2015 līdz 6/2018. Demonstrētas fosfora samazināšanas metodes vispārīgi aprakstītas atskaitē, kopā ar tā darbības principiem un efektivitātes rezultātiem.