Funding

Närsalter

Reningsmetoder för närsalter

Kväve (N) och fosfor (P) är de viktigaste närsalterna för att främja tillväxt i växter, alger och bakterier. Å ena sidan minskar de utvinnbara naturliga fyndigheterna av fosfor och fossil naturgas som behövs för att producera kvävegödsel. Å den andra sidan orsakar N och P eutrofiering (övergödning) i ytvatten. Huvudsakliga källor är avloppsvatten, dagvatten, stora anläggningar för djuruppfödning, jordbruksmark, deponier, förorenade områden och fiskodling. Den mesta fosforn kommer från de kommunala reningsverk som inte har fosforrening, vilket dock nästan alla reningsverk har i Sverige. Återvinning av kväve från reningsverk är mycket kostsam och inte ett alternativ idag. Däremot recirkuleras fosfor med slam till åkermark i det fall slammet får spridas.


Tekniker för att reducera belastningen av näringsämnen från jordbruk


Rening av närsalter i avloppsreningsverk


Mekanisk rening
1. Galler
2. Sandfång
3. Försedimentering

Biologisk rening
4. Biologisk rening
5. Eftersedimentering

Avancerad rening
6. Sandfilter

A. Fällningskemikalie / pH justering

En relativt ny biologisk reningsmetod, aeroba slamgranuler (AGS), har nyligen och för första gången utvärderats i några fullskaliga reningsverk. AGS förekommer vanligen i satsvisa processer (SBR). Jämfört med aktivt slam har AGS många fördelar som t.ex. extremt goda sedimenteringsegenskaper, kort sedimenteringstid, slamgranulerna har en stark mikrobiell struktur, hög avskiljning av biomassa, simultan kväve- och fosforrening, hög tålighet mot toxiska ämnen. Tack vare dessa fördelar har AGS en stor potential att bli en av de mest använda teknikerna i framtidens biologiska avloppsvattenrening.


Validering av pilotförsök med reningstekniker för näringsämnen

I Waterchainprojektet testades sex olika reningsutrustningar i fält för att ta bort närsalter i Finland och Lettland. Dessutom testades hydrauliken i ett reningsfilter för närsalter i laboratoriemiljö i Estland. Insatserna gjordes under perioden oktober 2015 till juni 2018. De testade och utvärderade metoderna redovisas generellt i rapporten med funktionsbeskrivningar och reningsresultat.