Funding

Bīstamās vielas

Pasākumi bīstamo vielu daudzuma samazināšanai

Iespējamie pasākumi, kas veicina prioritāro un iespējamo bīstamo vielu daudzuma samazināšanu dabā:


Ūdens attīrīšanas tehnoloģijas bīstamo vielu daudzuma samazināšanai ūdenī

Bīstamās vielas ietver daudz un dažādus ķīmiskos savienojumus, piemēram, smagos metālus, farmaceitiskos produktus, perfluorētos savienojumus (PFC), tostarp perfluoralkilskābes (PFAA) un perfluoroktānsulfonskābes (PFOS). To atšķirīgo ķīmisko īpašību dēļ nav iespējams attīrīt ūdeni, izmantojot katrai atsevišķai ķīmiskajai vielai piemērotāko metodi. Risinājums šai problēmai ir atrast un izmantot daudzpusīgas metodes, ar kurām vienā ūdens attīrīšanas posmā var uztvert pēc iespējas vairāk vielu. Šādas vispārīgas metodes ir oksidācija un ozonēšana, adsorbcija ar aktīvo ogli un membrānas filtrācijas tehnoloģija. Šie ūdens attīrīšanas paņēmieni parasti tiek piemēroti pēdējā posmā notekūdeņu attīrīšanas stacijā. Šīs metodes nav izmantojamas kā dabiski ūdens attīrīšanas risinājumi.

Ūdens attīrīšana no bīstamajām vielām notekūdens attīrīšanas iekārtās

Mehāniskā attīrīšana
1. Filtrēšana / režģu-sietu sistēma
2. Smilšu-grants nostādinātājs
3. Primārie nostādinātāji

Bioloģiskā attīrīšana
4. Bioloģiska pārstrāde
5. Sekundārie nostādinātāji

Papildu apstrāde
(Ūdens attīrīšana no bīstamajām vielām)
6. Ozonācija + smilšu filtrācija vai aktīvās ogles izmantošana, vai membrānas filtrācijas tehnoloģija

A. Koagulants / pH korekcija
B. Uzlaboti oksidēšanas reaģenti
C. pH korekcija, hlorēšana, UV gaisma


Lai identificētu labāko pieejamo metodi bīstamo vielu atdalīšanai, izmantojiet šo tabulu: Bīstamo vielu atdalīšana


Bīstamo vielu kartēšana, pasīvā paraugu ņemšana

Tipiskākās problēmas, ar ko nākas saskarties, analizējot bīstamo vielu daudzumu dabiskajā ūdenī, ir liels ūdens daudzums un pētāmo vielu neliela un svārstīga koncentrācija tajā. Pasīvā paraugu ņemšana ir tehnika, kuru izmanto, lai iegūtu simboliskus, bagātinātus paraugus, kuros vielu koncentrācija pārsniedz analizatora noteikšanas robežas. Iespējamo piesārņojuma avotu kartēšana ir nepieciešama, lai noteiktu bīstamo vielu izcelsmi.

Piesārņojuma avoti ir tās vietas ūdenstilpnē, kur bīstamās vielas var nokļūt grāvjos, strautos, upēs vai ezeros.