Funding

Ravinteet

Ravinteiden poiston teknologiat

Typpi (N) and fosfori (P) ovat merkittävimmät ravinteet, jotka aiheuttavat kasvien, levien ja joidenkin bakteerien – kuten syanobakteerien eli sinilevän – liikakasvua vedessä.

Vaikka typpi ja fosfori aiheuttavatkin pintavesiemme rehevöitymistä, ne ovat toisaalta myös tasaisesti väheneviä luonnonresursseja, joita tarvitaan maanviljelyssä.

Merkittävimpiä ravinnepäästöjen lähteitä ovat maatilat ja eläintilat, jätevedet sekä hule- ja tulvavedet, kaatopaikat ja muut pilaantuneet alueet sekä kalankasvattamot.


Maatalouden ravinnekuormituksen vähentämistekniikat


Ravinteiden poisto jätevedenpuhdistamoilla


Mekaaninen käsittely
1. Välppäys / Seula
2. Hiekanerotus
3. Esiselkeytys

Biologinen käsittely
4. Biologinen käsittely
5. Jälkiselkeytys

Jatkokäsittely
6. Suodatus

A. Kemiallinen saostus / pH-korjaus

Jätevesien käsittelyssä aerobinen rakeinen liete eli AGS (aerobic granular sludge) on verrattain uusi biologinen menetelmä, jota yleensä käytetään panospuhdistamoissa. AGS-menetelmällä on useita hyötyjä verrattuna aktiivilieteprosessiin. AGS-menetelmässä lieterakeet laskeutuvat tehokkaasti ja nopeasti, lieterakeilla on vahva mikrobiologinen rakenne, ne pidättävät tehokkaasti biomassaa ja poistavat samanaikaisesti typpeä ja fosforia. Lisäksi lieterakeiden rakenne suojaa hajottamistyötä tekeviä bakteereita jäteveden myrkyllisiltä ainesosilta. Näistä hyödyistä johtuen AGS-menetelmä saattaa tulevaisuudessa olla yksi potentiaalisimmista jätevesien biologisista käsittelymenetelmistä.


Testattujen ravinteiden poiston tekniikoiden validointi

WaterChain-projektin aikana testattiin kuutta ravinteiden poiston yksikköä kenttäkokeissa Suomessa ja Latviassa. Lisäksi ravinnesuodattimen hydrauliikkaa testattiin laboratorio-olosuhteissa Virossa. Kaikki toimenpiteet toteutettiin ajanjaksolla 10/2015 – 6/2018. Testatuista fosforinpoiston menetelmistä on kuvattu raportissa yleisellä tasolla toiminnan periaatteet ja tehokkuus.