Funding

Farliga ämnen

Åtgärder för att minska utsläppen

Det finns flera åtgärder för att minska belastningen av farliga ämnen på miljön, beroende på prioriteringar och genomförbarhet:


Reningsmetoder för att ta bort farliga ämnen från avloppsvatten

Farliga ämnen inkluderar många olika kemiska ämnen som t.ex. tungmetaller, läkemedel och perfluorerade ämnen (PFAS inklusive PFOS). Den stora bredden av kemiska egenskaper gör det omöjligt att införa en specifik reningsteknik för varje ämne. Lösningen blir istället att inför breda metoder som tar bort så många ämnen som möjligt med ett och samma reningssteg. Exempel på sådana breda metoder är oxidation med ozon, adsorption i aktiverat kol och membranteknologi som separerar ämnena från avloppsvattnet och överför dem till ett koncentrat. Dessa reningssteg byggs ofta som det sista reningssteget i reningsverket. Metoderna är i dagsläget inte möjliga att införa som ett naturbaserat reningssteg.

Avskiljning av farliga ämnen i avloppsvattenrening

Mekanisk rening
1. Galler
2. Sandfång
3. Försedimentering

Biologisk rening
4. Biologisk rening
5. Eftersedimentering

Avancerad rening
(Avskiljning av farliga ämnen)
6. Ozonering + sandfiltrering eller aktiverat kol eller membranteknologi

 

 

A. Fällningsmedel / pH justering
B. Oxidationsmedel
C. pH justering, klorering, UV-ljus


För att identifiera den bästa tillgängliga metoden för att rena bort farliga ämnen kan denna tabell vara till hjälp: Reningsmetoder för att ta bort farliga ämnen


Kartläggning av farliga ämnen med hjälp av passiv provtagning

Typiska problem som man möts av när man skall mäta mängden farliga ämnen i naturliga vatten är de stora vattenvolymerna och låga och varierande koncentrationer av ämnet som man vill studera. Passiv provtagning är en teknik för att få representiva prover med proportionellt uppkoncentrerade ämnen för att komma över analysgränsen. Kartläggningen av potentiella punktkällor är nödvändig för att identifiera verkliga källor till farliga ämnen.

Punktkällor refererar till ställen i avrinningsområdet där farliga ämnen kan släppas ut till diken, bäckar, åar eller sjöar.