Funding

Goda exempel

Lösningar för gemensamma utmaningar

Utmaningarna för Östersjön är så stora att internationella samarbeten behövs för att havet skall återhämta sig.

WaterChain-projektets medlemmar, från olika länder runt centrala Östersjön, utvärderade tillsammans olika metoder för att minska den skadliga belastningen av närsalter och farliga ämnen till Östersjön. Belastningen kommer från många olika källor och innehåller många farliga ämnen förutom närsalterna. Därför krävs många olika angreppssätt och åtgärder på olika nivåer för att nå bästa möjliga resultat för att få Östersjön att återhämta sig i framtiden.

Förutom goda tekniska lösningar för rening av närsalter och farliga ämnen, spelar en ökad medvetenhet om Östersjön en nyckelroll – varje insats räknas, oavsett hur liten den är. I ett vidare perspektiv, kan de inom projektet utvecklade strategierna för att minska belastningen på Östersjön till en uthållig nivå, utgöra verktyg för strateger, jordbrukare, festivalarrangörer och ansvariga för vatten- och avloppsreningsverk.