Funding

Närsalter

Fosfor och kväve

Att skydda Östersjön kräver insatser både på land och till sjöss. Att minska inflödet av närsalter och farliga ämnen till Östersjön är delvis en politisk fråga, både på nationell och internationell nivå mellan länderna i avrinningsområdet. Dock kan vi alla göra skillnad genom valen vi gör i våra dagliga liv. Belastningen av närsalter på de akvatiska ekosystemen kan begränsas genom t.ex. att ändra konsumtionsvanor, behandla avloppsvatten effektivt och förbättra metoderna inom jordbruket.
  • Använder Du fosfatfria rengöringsmedel?
  • Fungerar din sophantering och återvinning? Har du en kompost?
  • Måste du använda konstgödsel i trädgården?
  • Kan du tänka Dig att äta mindre kött och handla lokalproducerade livsmedel?
  • Behandlar du ditt avloppsvatten tillräckligt bra i fritidshuset eller i båten?

Våra val som konsumenter

De flesta åtgärder, som alla kan göra för att minska belastningen av närsalter på Östersjön, är knutna till våra val som konsumenter. Produktion av livsmedel i t.ex. jordbruket, orsakar tillförsel av närsalter till vatten, därför är det betydelsefullt vad vi äter. Att producera kött förorenar mer än att producera vegetarisk föda, därför borde vi minska köttkonsumtionen. Genom att köpa lokalproducerade livsmedel kan vi minska kväveutsläppen från långväga transporter. Dessutom är det mycket viktigt att minska mängden kastade livsmedel.

 


Avloppsvatten

En viktig åtgärd för att minska tillförseln av närsalter till Östersjön är att se till att våra avloppsvatten renas ordentligt. Speciellt enskilda avlopp är ofta dåliga på att rena bort närsalter. Dessutom är det viktigt att välja rätt rengöringsmedel så att det kan renas bort och inte tillför närsalter till avloppsvattnet, vilket är speciellt viktigt i enskilda avlopp.


© TUAS, Water Engineering

Jordbruk

Att minska närsaltbelastningen från jordbruket på Östersjön kräver förbättringar inom odling och gödselteknik. Det basala målet är att kvarhålla närsalterna i marken och i grödan. I det fall närsalter lakas ut från åkrarna måste utsläpp till havet förhindras. Exempelvis kan våtmarker och olika typ av filter, fånga närsalterna och minska utsläppen. Det är en anledning varför vi måste skydda kvarvarande naturliga våtmarker runt om i Östersjöns avrinningsområde. Närsaltbelastningen kan också minskas genom återföring av närsalter. Läs vidare i sektionen “Goda exempel”.


Sammanfattningsvis kan vi genom att välja miljövänliga och lokalt producerade produkter, samt att använda bästa tillgängliga teknik inom jordbruk och avloppsvattenrening, minska närsaltbelastningen på Östersjön. Genom att göra detta kan vi minska eutrofieringen, vilken i sig utgör det största problemet i Östersjön.